26.11.2017

Historie střediska

1914 v Jindřichově Hradci vzniká první skautská družina pod vedením poručíka Rudolfa Regentíka; dalšímu rozvoji skautingu brání válečné události, nicméně základy jsou položeny a po vzniku nové republiky Jindřichův Hradec opět ožívá ve skautském duchu

1920 Jindřich Šimánek křísí po delší odmlce skautský život v Jindřichově Hradci; oddíl–středisko má celkem 20 členů, družiny: Lišky (vede br. Regentík), Rackové (br. Kaše); klubovna je v prostorách Muzea, častým místem schůzek je také zahradní altánek u Šimánků (naproti dnešní střední zemědělské škole); z větších akcí stojí za zmínku dvoudenní skautské slavnosti v Českých Velenicích (1933) a skautské slavnosti v Chotěboři (1934)

1935 oddíl–středisko vede br. Hanus; účast na Zemském sjezdu v Praze; tábor se koná u Malého Ratmírova; existují tři družiny: Lišky, Rackové, Kamzíci

1936, 37 tábor na Zvůli (z tábora v roce 1937 existuje filmový záznam – natočil br. Krninský)

1938 umírá Jindřich Šimánek – tehdy župní zpravodaj, na jeho pohřeb dne 18.5. se sjeli skauti z celých jižních Čech; v té době má oddíl-středisko 5 družin; klubovna je ve starých kasárnách (v budově u Nežárecké ulice s okny na dvůr); je založen oddíl ve Strmilově; tábor se přes napjatou politickou situaci koná, a to sice v údolí Doupník u Strmilova; členové se aktivně zapojují do všeobecné mobilizace – drží dobrovolné hlídky na strážnici hasičského domu, kde jsou nápomocni veliteli civilní protiletecké obrany, obstarávají zpravodajskou službu

dne 14.12. dochází k rozdělení na tři oddíly a vzniká tak plnohodnotné středisko; 1. oddíl vede br. Jiří Klimeš, 2. oddíl – br. Ryšavý, 3. oddíl – br. Regentík (roveři)

1939 15. března obsazení německou armádou; klubovna se přestěhovala do Žižkových kasáren; tábory jsou v tomto roce konány na třech místech – 1. oddíl táboří v Žabí zátoce u rybníka Peruť, 2. oddíl u rybníka Samson u Horní Cerekve a vlčata na starém tábořišti v údolí Doupník u Strmilova

1940 středisko má 6 oddílů; v květnu pořádá 1. oddíl v Národním domě skautský filmový večer, kde prim hrají materiály br. Krndy, akce má obrovský úspěch a dále šíří popularitu hradeckého skautingu; postupem času však dochází ke stále většímu a systematičtějšímu pronásledování skautských činovníků německou tajnou policií; střediskové vedení se proto rozhodlo pro tento rok zrušit skautské tábory a preventivně schovat veškerý oddílový majetek

dne 28.10. by vydá oficiální rozkaz k rozpuštění Junáka a k zabavení střediskového majetku (v J. Hradci datovaný 8. listopadem) za jeho protiněmeckou činnost (většina majetku je však již dávno schována); oddíly se dále schází v tajnosti

1941 končí pravidelné schůzky, ale členové zůstávají v kontaktu; družina Sov z 1. oddílu se aktivně zapojuje do partizánské brigády „Jan Žižka“, jeden z jejích členů – Jan Cirhan – padl při přestřelce s nepřítelem

1945 prudce roste zájem o skauting, středisko má celkem 13 oddílů (z toho 6 skautských, 4 vlčácké smečky, 2 oddíly dívčí a 1 roj světlušek); uspořádán dvouměsíční pracovní tábor v Číměři, pracovní tábor vedl Regentík (jeho hlavním úkolem je výpomoc při žních); hlavním úkolem se stává najít pro jednotlivé oddíly vhodné klubovny, skauti však naráží na nepochopení ze strany místních úřadů

1948–50 dochází k postupnému omezování činnosti a postupnému rušení Junáka – tentokrát komunisty, k oficiálnímu rozpuštění dochází 1.1.1951

1968 Junák je po uvolnění politické situace v Čechách oficiálně obnoven 29.3., tábor konán u rybníka Dřevo v Horní Pěně; bohužel 2.10.1970 je Junák v rámci normalizace opět oficiálně zrušen

1989 ještě v prosinci dochází k dalšímu znovuobnovení skautské činnosti v Jindřichově Hradci; dne 28.12.1989 se koná první porevoluční výprava – na Šajbu do městského lesa; začátkem roku 1990 se konají brigády na židovském hřbitově – od židovské obce dostává středisko do pronájmu klubovnu, další klubovnou jsou bývalé stavební buňky na sídlišti Vajgar – „Papírák“; vedoucím střediska je Otto Pačinek; v srpnu 1990 se koná celostřediskový tábor na Blatech

1993–94 vede středisko Dana Vaňková

1994–95 vede středisko MUDr. Karel Špirk

1995–99 vede středisko Otakar Fürst

1999–02 vede středisko Petr Pokovba

O historii střediska dále pojednává almanach, vydaný k příležitosti 85. výročí založení skautingu v Jindřichově Hradci.

 Almanach střediska 1914-1999